Skip to content Skip to navigation

AFTLab Doctoral Conference

June 17, 2019 - 9:30am to 4:30pm
Spilker 143

 

AGENDA

9:30 - 9:55

Ye Ye

10:00 - 10:25

Ruoxuan Xiong

10:45 - 11:10

Jason Zhu

11:15 - 11:40

XIaocheng Li

11:45 - 12:10

Lin Fan

2:00 - 2:25

Zhengqing Zhou

2:30 - 2:55

Saied Mehdian

3:30 - 3:55

Zihan Lin

4:00 - 4:25

Jiacheng Zou

 

Event Sponsor: 
Advanced Financial Technologies Laboratory
Contact Email: 
aftlab-email@stanford.edu

This event belongs to the following series